header image
หน้าหลัก arrow ประวัติ ศพฐ.6
ประวัติ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน6 PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย พ.ต.ต.หญิง ชญาน์นันท์ สินประเสริฐ   
เธงเธฑเธ™เธˆเธฑเธ™เธ—เธฃเนŒ, 22 เธกเธตเธ™เธฒเธ„เธก 2010
ประวัติความเป็นมา

                         ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552  ได้ยุบเลิก วิทยาการเขต 33 วิทยาการเขต 34 ปรับเปลี่ยนเป็น ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 แบ่งงานออกเป็น   6  กลุ่มงาน ได้แก่ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ  กลุ่มงานตรวจยาเสพติด กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน  กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ และวิทยาการจังหวัดเป็นพิสูจน์หลักฐานจังหวัด จำนวน  8 แห่ง รับผิดชอบพื้นที่ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 รวม 9 จังหวัด  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6  ตั้งอยู่บนอาคารตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก  ชั้นที่ 3  และ ชั้น 4         โทร 0-5524-1557   โทรสาร 0-5524-1684 เว็บไซด์  http://scdc6.forensic.police.go.th

                        ปัจจุบัน มี พ.ต.อ.ธิติพงศ์   เศรษฐีสมบัติ  รอง ผบก.ศพฐ.6 เป็นหัวหน้าศูนย์ ฝ่ายอำนวยการมี ผกก.ฝอ.เป็นหัวหน้า  กลุ่มงานต่างๆ  นักวิทยาศาสตร์(สบ 2-4) เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน

ภารกิจหน้าที่

                        ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิทยาการตำรวจ การตรวจพิสูจน์หลักฐาน การตรวจสถานที่เกิดเหตุ  การทะเบียนประวัติอาชญากร  การจัดเก็บสารบบลายพิมพ์นิ้วมือและการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดของผู้ต้องหาและบุคคล เพื่อช่วยเหลือพนักงานสอบสวนตามกระบวนการยุติธรรมและดำเนินการตาม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการในเขตอำนาจความรับผิดชอบ

ขีดความสามารถ

1. กลุ่มงานในสังกัด ศพฐ.6

      1.1 ฝ่ายอำนวยการ   โทร: 0-5524-1557,0-5524-1686

      -   ดำเนินการงานฝ่ายอำนวยการ งานทะเบียนประวัติอาชญากร แผนประทุษกรรม สมุดภาพคนร้าย

การสเก็ตซ์และประกอบภาพใบหน้าคนร้าย บุคคลพ้นโทษ หมายจับ ทรัพย์หาย คนหาย พลัดหลง  งานตรวจสอบประวัติ

ลายพิมพ์นิ้วมือ  บันทึกข้อมูล POLIS ของ สภ.ในสังกัด ภ.จว.พิษณุโลก,สุโขทัย,พิจิตร,อุตรดิตถ์ และ เพชรบูรณ์

      1.2 กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ  โทร: 0-5524-1558

      -  ตรวจสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพในคดีต่าง ๆ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของกลาง

ในที่เกิดเหตุ   ตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน

       1.3 กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน  โทร: 0-5524-1685

        -  ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน  ตรวจวิเคราะห์เนื้อโลหะของกระสุน  ตรวจหาวิถีกระสุนปืน อำนาจการทะลุทะลวงของกระสุนปืน ระยะยิงบนสิ่งของและตรวจหาร่องรอยกระสุนปืนที่ปรากฏบนวัตถุว่าเป็นรอยกระสุนปืนหรือไม่   ตรวจหาเขม่าดินปืนภายในลำกล้องปืน  เสื้อผ้าและวัตถุพยานอื่น ๆ      ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนว่าใช้ยิงมาจากอาวุธที่ต้องสงสัยหรือไม่       ตรวจพิสูจน์อาวุธปืน ชิ้นส่วนของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ว่าเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเป็นตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนหรือไม่ เป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามแบบที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้หรือไม่ ตรวจพิสูจน์ชนิด ขนาดของอาวุธปืน ชิ้นส่วนของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน   ตรวจสภาพของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน รอยขูดลบแก้ไขเครื่องหมายทะเบียนและเลขหมายประจำปืน   ตรวจเปรียบเทียบร่อยรอย ชนิดรอยกด รอยเสียดสี รอยเจาะ รอยเลื่อย รอยฟันและรอยอื่น ๆ บนวัตถุ ซึ่งเกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้กับรอยที่ทำขึ้นจากเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องสงสัยเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นร่องรอยที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้อันเดียวกันหรือไม่

         1.4  กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด   โทร : 0-5524-1685

         -  ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดทั้งด้านคุณภาพวิเคราะห์ ปริมาณวิเคราะห์ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด

         1.5 กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง    โทร:0-5524-1686

         -  ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ  ฝ่ามือ  ฝ่าเท้าแฝง   ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วแฝง  กับฐานข้อมูลลายนิ้วมืออัตโนมัติ (ระบบAFIS)

         1.6 กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ     โทร:0-5524-1558

         -  ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และการตรวจ

สถานที่เกิดเหตุของศูนย์พิสูจน์หลักฐานแต่ละหน่วย ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานการตรวจพิสูจน์

หลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุของศูนย์พิสูจน์หลักฐานแต่ละหน่วย

          1.7  งานนอกเหนืออำนาจหน้าที่  ได้รับมอบหมายให้ตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมของ ศพฐ.6

          - งานตรวจพิสูจน์ทางเคมี  ฟิสิกส์ (ตรวจเฉพาะการตรวจพิสูจน์การขูดลบแก้ไขหมายเลขประจำรถ

และทรัพย์สินที่ทำด้วยโลหะ)    งานตรวจพิสูจน์ด้านชีววิทยา (ตรวจเฉพาะคราบโลหิต, คราบโลหิตมนุษย์)

2.พิสูจน์หลักฐานจังหวัดในสังกัด จำนวน   8   แห่ง ได้แก่

                 - พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุโขทัย   โทร.0-5561-0949   

                 - พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิจิตร   โทร.0-5661-2729

                 - พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0-5541-4058

                 - พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์  โทร.0-5671-1029  

                 - พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครสวรรค์ โทร.0-5688-2601  

                 - พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก    โทร.0-5551-3478-9 

                 - พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกำแพงเพชร  โทร.0-5571-1966

                 - พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุทัยธานี โทร.0-5651-3172        

มีภารกิจหน้าที่ดังนี้

          2.1  ตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีต่าง ๆ และถ่ายภาพในคดีต่าง ๆ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของ

กลางในที่เกิดเหตุ และตรวจเปรียบเทียงร่องรอยการเฉี่ยวชน

          2.2  ตรวจพิสูจน์หลักฐานและของกลางในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด  ด้านคุณภาพวิเคราะห์  ปริมาณวิเคราะห์  ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด                              

          2.3  ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียน ประวัติอาชญากร  แผนประทุษกรรม  สมุดภาพคนร้ายบุคคลพ้นโทษ  หมายจับ ทรัพย์หาย   คนหายพลัดหลง  และงานตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ                              

          2.4  นอกเหนืออำนาจหน้าที่  ได้มอบหมายให้พิสูจน์จังหวัดตรวจเพิ่มเติม                             

          2.4.1 ตรวจลายนิ้วมือ ฝ่ามือแฝง ได้แก่ พฐ.อุทัยธานี,นครสวรรค์,พิจิตร และสุโขทัย

          2.4.2 ตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนมีขีดอำนาจเหมือนกับกลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุน ได้แก่ พฐ.จว.นครสวรรค์ รับผิดชอบในพื้นที่ จว.นครสวรรค์,อุทัยธานี,กำแพวเพชร และตาก

          2.4.3 ตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุน ตรวจเฉพาะอาวุธปืนแบบประกอบขึ้นเอง ปืนบรรจุปาก(ปืนแก๊ป) กระสุนปืน ตรวจรอยขูดลบแก้ไขเครื่องหมายและเลขหมายประจำปืน ได้แก่ พฐ.จว.อุทัยธานี,กำแพงเพชรตาก,เพชรบูรณ์ และ อุตรดิตถ์

          2.4.4 พฐ.นครสวรรค์ รับผิดชอบบันทึกข้อมูล POLIS ของ สภ.ในสังกัด ภ.จว.นครสวรรค์อุทัยธานี ,กำแพงเพชร และตาก

          2.4.5 สเก็ตซ์ภาพและประกอบภาพใบหน้าคนร้าย

                     -------------------------------------------------------------------------------------------------

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เธงเธฑเธ™เธžเธธเธ˜, 06 เธเธธเธกเธ เธฒเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒ 2013 )

Image

พ.ต.อ.พิภพ ไกรวัฒนพงศ์

รอง ผบก.ศพฐ.๖

Copyright 2010 © ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน6 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5524-1557 โทรสาร : 0-5524-1684 อีเมล์ : chayanan.si@police.go.th