ผู้บังคับบัญชา

พลตำรวจโทวเชยร

พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ
ผบช.สพฐ.ตร.

 รองพงษเดช

พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร
รอง ผบช.สพฐ.ตร.
(๑)

 รองธวชชย 1

พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข
รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒)

 รอง3

พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์
รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร.
(๓)

 รองธตพงษ

พล.ต.ต.ฐิติพงษ์ อาทิตยานนท์
รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร
.(๔)