ผู้บังคับบัญชา

 01

พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ
รอง ผบช.ภ.4 รรท.ผบช.สพฐ.ตร.

 02

พล.ต.ต.ปรีดี  พงศ์เศรษฐสันต์
รอง ผบช.สพฐ.ตร.
(๑)

 05

พล.ต.ต.ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์
รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒)

 03

พล.ต.ต.ชาติชาย เอี่ยมแสง
รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร.
(๓)

 04

พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข
รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร
.(๔)