ประวัติ

history iconประวัติความเป็นมา

ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ได้ยุบเลิก วิทยาการเขต 33 วิทยาการเขต 34 ปรับเปลี่ยนเป็น ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 แบ่งงานออกเป็น 6 กลุ่มงาน ได้แก่ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กลุ่มงานตรวจยาเสพติด กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ และวิทยาการจังหวัดเป็นพิสูจน์หลักฐานจังหวัด จำนวน 8 แห่ง รับผิดชอบพื้นที่ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 รวม 9 จังหวัด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 ตั้งอยู่ 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 0-5532-2699 โทรสาร : 0-5532-2678

ปัจจุบัน มี พ.ต.อ.ดิเรก ธนานนท์นิวาส   รอง ผบก.ศพฐ.6 เป็นหัวหน้าศูนย์ ฝ่ายอำนวยการมี ผกก.ฝอ.เป็นหัวหน้า กลุ่มงานต่างๆ นักวิทยาศาสตร์(สบ 4) เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน

ภารกิจหน้าที่

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิทยาการตำรวจ การตรวจพิสูจน์หลักฐาน การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การทะเบียนประวัติอาชญากร การจัดเก็บสารบบลายพิมพ์นิ้วมือและการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดของผู้ต้องหาและบุคคล เพื่อช่วยเหลือพนักงานสอบสวนตามกระบวนการยุติธรรมและดำเนินการตาม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการในเขตอำนาจความรับผิดชอบ

ขีดความสามารถ

1. กลุ่มงานในสังกัด ศพฐ.6

   1.1 ฝ่ายอำนวยการ
        - ดำเนินการงานฝ่ายอำนวยการ งานทะเบียนประวัติอาชญากร แผนประทุษกรรม สมุดภาพคนร้าย การสเก็ตซ์และประกอบภาพใบหน้าคนร้าย บุคคลพ้นโทษ หมายจับ ทรัพย์หาย คนหาย พลัดหลง งานตรวจสอบประวัติ ลายพิมพ์นิ้วมือ บันทึกข้อมูล POLIS ของ สภ.ในสังกัด ภ.จว.พิษณุโลก,สุโขทัย,พิจิตร,อุตรดิตถ์ และ เพชรบูรณ์
   1.2 กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
       - ตรวจสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพในคดีต่าง ๆ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของกลางในที่เกิดเหตุ ตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน
   1.3 กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
       - ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ตรวจวิเคราะห์เนื้อโลหะของกระสุน ตรวจหาวิถีกระสุนปืน อำนาจการทะลุทะลวงของกระสุนปืน ระยะยิงบนสิ่งของและตรวจหาร่องรอยกระสุนปืนที่ปรากฏบนวัตถุว่าเป็นรอยกระสุนปืนหรือไม่ ตรวจหาเขม่าดินปืนภายในลำกล้องปืน เสื้อผ้าและวัตถุพยานอื่น ๆ ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนว่าใช้ยิงมาจากอาวุธที่ต้องสงสัยหรือไม่ ตรวจพิสูจน์อาวุธปืน ชิ้นส่วนของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ว่าเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเป็นตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนหรือไม่ เป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามแบบที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้หรือไม่ ตรวจพิสูจน์ชนิด ขนาดของอาวุธปืน ชิ้นส่วนของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ตรวจสภาพของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน รอยขูดลบแก้ไขเครื่องหมายทะเบียนและเลขหมายประจำปืน ตรวจเปรียบเทียบร่อยรอย ชนิดรอยกด รอยเสียดสี รอยเจาะ รอยเลื่อย รอยฟันและรอยอื่น ๆ บนวัตถุ ซึ่งเกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้กับรอยที่ทำขึ้นจากเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องสงสัยเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นร่องรอยที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้อันเดียวกันหรือไม่
    1.4 กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
         - ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดทั้งด้านคุณภาพวิเคราะห์ ปริมาณวิเคราะห์ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด
    1.5 กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
         - ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝง ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วแฝง กับฐานข้อมูลลายนิ้วมืออัตโนมัติ (ระบบAFIS)
    1.6 กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
         - ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุของศูนย์พิสูจน์หลักฐานแต่ละหน่วย ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุของศูนย์พิสูจน์หลักฐานแต่ละหน่วย
    1.7 งานนอกเหนืออำนาจหน้าที่ ได้รับมอบหมายให้ตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมของ ศพฐ.6
         - งานตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์ (ตรวจเฉพาะการตรวจพิสูจน์การขูดลบแก้ไขหมายเลขประจำรถและทรัพย์สินที่ทำด้วยโลหะ) งานตรวจพิสูจน์ด้านชีววิทยา (ตรวจเฉพาะคราบโลหิต, คราบโลหิตมนุษย์)


2.พิสูจน์หลักฐานจังหวัดในสังกัด จำนวน 8 แห่ง ได้แก่

- พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุโขทัย โทร.0-5561-0949
- พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิจิตร โทร.0-5661-2729
- พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0-5541-4058
- พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.0-5671-1029
- พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครสวรรค์ โทร.0-5688-2601
- พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก โทร.0-5551-3478-9
- พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกำแพงเพชร โทร.0-5571-1966
- พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุทัยธานี โทร.0-5651-3172
มีภารกิจหน้าที่ดังนี้

      2.1 ตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีต่าง ๆ และถ่ายภาพในคดีต่าง ๆ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของกลางในที่เกิดเหตุ และตรวจเปรียบเทียงร่องรอยการเฉี่ยวชน
      2.2 ตรวจพิสูจน์หลักฐานและของกลางในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ด้านคุณภาพวิเคราะห์ ปริมาณวิเคราะห์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด
      2.3 ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียน ประวัติอาชญากร แผนประทุษกรรม สมุดภาพคนร้ายบุคคลพ้นโทษ หมายจับ ทรัพย์หาย คนหายพลัดหลง และงานตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ
      2.4 นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ได้มอบหมายให้พิสูจน์จังหวัดตรวจเพิ่มเติม
            2.4.1 ตรวจลายนิ้วมือ ฝ่ามือแฝง ได้แก่ พฐ.อุทัยธานี,นครสวรรค์,พิจิตร และสุโขทัย
            2.4.2 ตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนมีขีดอำนาจเหมือนกับกลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุน ได้แก่ พฐ.จว.นครสวรรค์ รับผิดชอบในพื้นที่ จว.นครสวรรค์, อุทัยธานี, กำแพงเพชร และตาก
            2.4.3 ตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุน ตรวจเฉพาะอาวุธปืนแบบประกอบขึ้นเอง ปืนบรรจุปาก(ปืนแก๊ป) กระสุนปืน ตรวจรอยขูดลบแก้ไขเครื่องหมายและเลขหมายประจำปืน ได้แก่ พฐ.จว.อุทัยธานี,กำแพงเพชร, ตาก,เพชรบูรณ์ และ อุตรดิตถ์
            2.4.4 พฐ.นครสวรรค์ รับผิดชอบบันทึกข้อมูล POLIS ของ สภ.ในสังกัด ภ.จว.นครสวรรค์, อุทัยธานี ,กำแพงเพชร และตาก
            2.4.5 สเก็ตซ์ภาพและประกอบภาพใบหน้าคนร้าย