ประวัติ

ประวัติ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖

ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ยกเลิก วิทยาการเขต ๓๓ วิทยาการเขต ๓๔ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่เป็น ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ แบ่งงานออกเป็น ๖ กลุ่มงาน ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กลุ่มงานตรวจยาเสพติด กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ และเปลี่ยนชื่อวิทยาการจังหวัดเป็นพิสูจน์หลักฐานจังหวัด จำนวน ๘ แห่ง รับผิดชอบพื้นที่ในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๖ รวม ๙ จังหวัด ได้แก่ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร และ ตาก และตามมติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๒๕๕๙ ได้กำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจให้กับ ศพฐ.๑-๑๐ ทำให้ ศพฐ.๖ เปิดหน้างานเพิ่ม จำนวน ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานตรวจเอกสาร กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและและดีเอ็นเอ และกลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

         ที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๔ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร (๐๕๕) ๓๒๒-๖๙๙ โทรสาร (๐๕๕) ๓๒๒-๖๗๘

 


 

ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิทยาการตำรวจ การตรวจพิสูจน์หลักฐาน การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การทะเบียนประวัติอาชญากร การจัดเก็บสารระบบลายพิมพ์นิ้วมือและการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดของผู้ต้องหาและบุคคลเพื่อช่วยเหลือพนักงานสอบสวนตามกระบวนการยุติธรรมและดำเนินการตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการในเขตอำนาจความรับผิดชอบ โดยมี รอง ผบก.ศพฐ.๖ เป็นหัวหน้าศูนย์

                  

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖   มีหน่วยงานในสังกัด   ดังนี้

๑. ฝ่ายอำนวยการและกลุ่มงานในสังกัด ศพฐ.๖

     ๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ โทร (๐๕๕) ๓๒๒-๖๙๙ Fax (๐๕๕) ๓๒๒-๖๗๘

          ๑.๑.๑ งานอำนวยการ (๐๕๕) ๓๒๒-๖๙๙ ต่อ ๒๑๒

          - งานธุรการและงานสารบรรณ

          - งานบริหารงานบุคคล

          - งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์

          - งานสวัสดิการ

          - งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

          - งานศึกษาอบรม

          - งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          - งานคดีและวินัย

          ๑.๑.๒ งานการเงินและพัสดุ (๐๕๕) ๓๒๒-๖๙๙ ต่อ ๒๐๒

          - การรับ-จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ

          - การบัญชี

          - การงบประมาณ

          - การส่งกำลังบำรุง

          ๑.๑.๓ งานทะเบียนประวัติฯ (๐๕๕) ๓๒๒-๖๙๙ ต่อ ๑๑๐

          - งานทะเบียนประวัติอาชญากร

          - แผนประทุษกรรม

          - สมุดภาพคนร้ายการสเก็ตซ์ และประกอบภาพใบหน้าคนร้าย

          - บุคคลพ้นโทษ

          - หมายจับ ทรัพย์หาย คนหายพลัดหลง

          - งานตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ

          - บันทึกข้อมูล POLIS  

.กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ โทร (๐๕๕) ๓๒๒-๖๙๙ ต่อ ๒๑๔

- ตรวจสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพในคดีต่าง ๆ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของกลางในที่เกิดเหตุตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน

     ๑.๓ กลุ่มงานตรวจเอกสาร โทร (๐๕๕) ๓๒๒-๖๙๙

          - มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์ประเภทเอกสาร วัตถุ ร่อยรอย และเงินตราปลอมแปลง

          ** หมายเหตุ : จะเปิดให้บริการตรวจพิสูจน์ในปี ๒๕๖๔

     ๑.กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน โทร (๐๕๕) ๓๒๒-๖๙๙ ต่อ ๑๐๒

          - ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

          - ตรวจหาเขม่าที่มือศพ และมือผู้ต้องสงสัย

          - ตรวจวิเคราะห์เนื้อโลหะของกระสุนปืน

- ตรวจหาวิถีกระสุนปืน อำนาจการทะลุทะลวงของกระสุนปืน ระยะยิงบนสิ่งของและตรวจหาร่องรอยกระสุนปืนที่ปรากฏบนวัตถุว่าเป็นรอยกระสุนปืนหรือไม่

          - ตรวจหาเขม่าดินปืนภายในลำกล้องปืน เสื้อผ้าและวัตถุพยานอื่น ๆ  

          - ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนว่าใช้ยิงมาจากอาวุธที่ต้องสงสัยหรือไม่

- ตรวจพิสูจน์อาวุธปืน ชิ้นส่วนของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ว่าเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเป็นตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนหรือไม่ เป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามแบบที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้หรือไม่

- ตรวจพิสูจน์ชนิด ขนาดของอาวุธปืน ชิ้นส่วนของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

- ตรวจสภาพของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน รอยขูดลบแก้ไขเครื่องหมายทะเบียนและเลขหมายประจำปืน  

- ตรวจเปรียบเทียบร่อยรอย ชนิดรอยกด รอยเสียดสี รอยเจาะรอยเลื่อย รอยฟันและรอยอื่น ๆ บนวัตถุซึ่งเกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้กับรอยที่ทำขึ้นจากเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องสงสัยเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นร่องรอยที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้อันเดียวกันหรือไม่

- ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืน ด้วยระบบอัตโนมัติและจัดทำฐานข้อมูลเก็บไว้ในเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนด้วยรับบอัตโนมัติ

๑. กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ โทร (๐๕๕) ๓๒๒-๖๙๙ ต่อ ๓๐๔

- มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานและของกลางในคดีต่างๆ ซึ่งเป็นงานตรวจพิสูจน์ที่ต้องใช้หลักวิชาทางเคมีและฟิสิกส์ เช่น สารเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุปลอมปน (ทอง,นาก) รอยขูดลบหมายเลขบนโลหะ และเลขหมายประจำตัวรถ เลขหมายประจำเครื่องยนต์รถ กระจก ดิน หิน ทราย เส้นใย สี การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่าง ๆ

** หมายเหตุ : เปรียบเทียบสี/วัสดุ จะเปิดให้บริการตรวจพิสูจน์ในปี ๒๕๖๓

                               ตรวจทางฟิสิกส์ จะเปิดให้บริการตรวจพิสูจน์ในปี ๒๕๖๔

๑.กลุ่มงานตรวจยาเสพติด โทร (๐๕๕) ๓๒๒-๖๙๙ ต่อ ๓๑๙

- ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดทั้งด้านคุณภาพวิเคราะห์ ปริมาณวิเคราะห์ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด

๑.กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง โทร (๐๕๕) ๓๒๒-๖๙๙ ต่อ ๓๐๘

- ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝง จากสถานที่เกิดเหตุ

- ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วแฝง กับสารระบบลายนิ้วมืออัตโนมัติ (ระบบAFIS)

- ตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า กับลายพิมพ์นิ้วมือ    ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ของผู้ต้องสงสัย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

๑.๘ กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ โทร (๐๕๕) ๓๒๒-๖๙๙

- มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานตรวจพิสูจน์ที่ต้องใช้หลักวิชาทางชีววิทยา เช่น โลหิต อสุจิ สารพันธุกรรม เส้นผม การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่าง ๆ

** หมายเหตุ : จะเปิดให้บริการตรวจพิสูจน์ในปี ๒๕๖๔

๑.๙ กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ โทร (๐๕๕) ๓๒๒-๖๙๙

- มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานและของกลางในคดีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดยตรวจพิสูจน์ข้อมูลดิจิตตอลที่บันทึกในหน่วยบันทึกข้อมูลหรือหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ ตรวจพิสูจน์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจพิสูจน์การตัดต่อสื่อบันทึกเสียงและวิดิทัศน์ ตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบร่องรอยบนแผ่นซีดี

** หมายเหตุ : จะเปิดให้บริการตรวจพิสูจน์ในปี ๒๕๖๔

๑.๑๐ กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ โท (๐๕๕) ๓๒๒-๖๙๙ ต่อ ๓๑๓

- ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการตรวจสถานที่เกิดเหตุของศูนย์พิสูจน์หลักฐานแต่ละหน่วยให้คำปรึกษาแนะนำตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการตรวจสถานที่เกิดเหตุของศูนย์พิสูจน์หลักฐานแต่ละหน่วย

๒. พิสูจน์หลักฐานจังหวัดในสังกัด ศพฐ.6 จำนวน   ๘   แห่ง ได้แก่

  • พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกำแพงเพชร              โทร.(๐๕๕) ๗๑๑-๙๖๖
  • พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก                          โทร.(๐๕๕) ๘๙๖-๒๙๕
  • พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครสวรรค์                 โทร.(๐๕๖) ๘๘๒-๖๐๓
  • พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิจิตร                        โทร.(๐๕๖) ๙๙๐-๓๒๒
  • พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์                  โทร.(๐๕๖) ๗๑๓-๓๑๑
  • พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุโขทัย                     โทร.(๐๕๖) ๖๑๐-๙๔๙
  • พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์                    โทร.(๐๕๕) ๔๑๔-๐๕๘
  • พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุทัยธานี                    โทร.(๐๕๕) ๕๑๓-๑๗๒

มีภารกิจหน้าที่ดังนี้

๒.๑ ตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีต่าง ๆ และถ่ายภาพในคดีต่าง ๆ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของกลางในที่เกิดเหตุ และตรวจเปรียบเทียงร่องรอยการเฉี่ยวชน

๒.๒ ตรวจพิสูจน์หลักฐานและของกลางในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ด้านคุณภาพวิเคราะห์ปริมาณวิเคราะห์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด

๒.๓ ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียน ประวัติอาชญากร แผนประทุษกรรม สมุดภาพคนร้ายบุคคลพ้นโทษ หมายจับ ทรัพย์หาย คนหายพลัดหลง และงานตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ

๒.๔ นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ได้มอบหมายให้พิสูจน์จังหวัดตรวจเพิ่มเติม

๒.๔.๑ ตรวจลายนิ้วมือ ฝ่ามือแฝง ได้แก่ พฐ.จว.อุทัยธานี และ พฐ.จว.นครสวรรค์                    

๒.๔.๒ ตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุน ตรวจเฉพาะอาวุธปืนแบบประกอบขึ้นเอง ปืนบรรจุปาก(ปืนแก๊ป) กระสุนปืน ตรวจรอยขูดลบแก้ไขเครื่องหมายและเลขหมายประจำปืน ได้แก่ พฐ.จว.อุทัยธานี, พฐ.จว.เพชรบูรณ์ และ พฐ.จว.อุตรดิตถ์

๒.๔.๓ สเก็ตซ์ภาพและประกอบภาพใบหน้าคนร้าย มอบหมายให้ พฐ.จว.ในสังกัด ศพฐ.๖ ทุกแห่ง

๒.๔.๔ การบันทึกข้อมูล POLIS และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (ประวัติอาชญากรรม) มอบหมายให้ พฐ.จว.ในสังกัด ศพฐ.๖ ทุกแห่ง