กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ

กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ

Biology and DNA Subdivision

พ.ต.อ.หญง ไพลน ภวนย
 พ.ต.อ.หญิง ไพลิน ภูวนัย
 Pol.Col. Pailin Puwanai

นวท. (สบ๔) กชว.ศพฐ.๖

ทร 08-1972-4811

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่าง ๆ
ซึ่งเป็นงานตรวจพิสูจน์ที่ต้องใช้หลักวิชาทางชีววิทยา เช่น โลหิต อสุจิ สารพันธุกรรม เส้นผม การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่าง ๆ

หมายเหตุ : จะเปิดให้บริการตรวจพิสูจน์ในปี 2564


กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.6
ที่อยู่ 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5532-2699 โทรสาร : 0-5532-2678
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook page