กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ

.png

  

 

กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6

   มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานและของกลางในคดีต่างๆ ซึ่งเป็นงานตรวจพิสูจน์ที่ต้องใช้หลักวิชาทางชีววิทยา เช่น โลหิต อสุจิ สารพันธุกรรม เส้นผม เส้นขน การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่างๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนี้

            1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม

            2. ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่างๆ ที่ต้องใช้หลักวิชาทางชีววิทยา

        3. ตรวจพิสูจน์คราบโลหิตมนุษย์

        4. ตรวจพิสูจน์คราบอสุจิ

        5. ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA)

        6. ตรวจเปรียบเทียบเส้นผม เส้นขนมนุษย์

        7. ตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรม (DNA)

        8. ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ ส่ง ของกลาง เก็บรักษาของกลางและสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

        9. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

หมายเหตุ ปัจจุบันกลุ่มงานชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 ยังไม่มีการรับตรวจพิสูจน์วัตถุพยาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานชีววิทยาและดีเอ็นเออยู่ในระหว่างฝึกอบรม และอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์

           

 

กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.6
ที่อยู่ 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5532-2699 โทรสาร : 0-5532-2678