กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ (Chemistry and Physics Sub-division)

 

 

 Pt1 

พ.ต.อ.หญิง ประทุม พรมมี
นวท.(สบ ๔) กคม.ศพฐ.๖

                                                                              r1                              Untitled    

                                                                  ร.ต.ท. วรุต จี่มุก                       ว่าที่ ร.ต.ท.ญาณภัทร ตุ่มคำ

                                                            นวท.(สบ ๑) กคม.ศพฐ.๖                     นวท.(สบ ๑) กคม.ศพฐ.๖

                                                                              ปฏิบัติราชการ พฐก.

                                                                                p1                                       Kp

                                                                                     ด.ต. ปรีดา นุ่มนิ่ม                                                          ด.ต. ขจรเกียรติ ปานศรีนวล

                                                                                                        ผบ.หมู่ กคม.ศพฐ.๖                                                          ผบ.หมู่ กคม.ศพฐ.๖

กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ (Chemistry and Physics Sub-division)

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่างๆซึ่งเป็นงานตรวจพิสูจน์ที่ต้องใช้หลักวิชาทางเคมีและฟิสิกส์ เช่น สารเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุปลอมปน (ทอง,นาก) รอยขูดลบหมายเลขบนโลหะ มิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า กระจก ดิน หิน ทราย เส้นใย จับเท็จ ร่องรอยการเฉี่ยวชน สี การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่างๆโดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

            ๑.ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

            ๒.ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่างๆที่ต้องใช้หลักวิชาทางเคมีและฟิสิกส์

            ๓.ตรวจพิสูจน์การขูดลบแก้ไขหมายเลขประจำรถและทรัพย์สินที่ทำด้วยโลหะ

           ๔.ตรวจพิสูจน์ชนิดและคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

            ๕.ตรวจพิสูจน์วัถตุของกลางปลอมปน เช่น ทอง เงิน นาก และอัญมณีต่างๆ

            ๖.ตรวจพิสูจน์ของเหลวปลอมปน เช่น น้ำมันปลอมปน

            ๗.ตรวจพิสูจน์สารเคมี

            ๘.ตรวจพิสูจน์สี

            ๙.ตรวจพิสูจน์ของกลางในคดีเพลิงไหม้ทางเคมี เช่น คราบน้ำมันเชื้อเพลิง สารเคมีไวไฟ

            ๑๐.ตรวจพิสูจน์ของกลางในคดีเลิงไหม้ทางฟิสิกส์ เช่น สายไฟฟ้า ฟิวส์ เตารีด พัดลม และอุปกรณืเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

            ๑๑.ตรวจพิสูจน์การดัดแปลงแก้ไขมิเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไไฟฟ้า

            ๑๒.ตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยเครื่องจับเท็จ

            ๑๓.ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุและเส้นใย

            ๑๔.ตรวจเปรียบเทียบของกลางต่างๆ เช่น สี กระจก ดิน หิน ทราย เส้นใย ฯลฯ

            ๑๕.ตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน

            ๑๖.ตรวจพิสูจน์ของกลางอื่นๆทางเคมีและฟิสิกส์

            ๑๗.ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ-ส่งของกลาง เก็บรักษาของกลางและสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

            ๑๘.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หมายเหตุ ปัจจุบัน กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ รับตรวจพิสูจน์การขูดลบแก้ไขหมายเลขประจำรถและทรัพย์สินที่ทำด้วยโลหะเท่านั้น เนื่องจากยังไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์เพียงพอ โดยงานวิเคราะห์ด้านอื่นๆ จะทยอยเปิดรับตรวจในปีงบประมาณต่อๆ ไป