กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ (Chemistry and Physics Sub-division)

กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์

Chemistry and Physics Subdivision

 พตอ หญง เอออารย กคม
 พ.ต.อ.หญิง เอื้ออารี พันธ์ศิริ
Pol.Col. Aueraree Phansiri 
นวท.(สบ ๔) กคม.ศพฐ.๖ 
โทร 09-5592-0497

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานและของกลางในคดีต่าง ๆ
ซึ่งเป็นงานตรวจพิสูจน์ที่ต้องใช้หลักวิชาทางเคมีและฟิสิกส์ เช่น สารเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุปลอมปน (ทอง,นาก)
รอยขูดลบหมายเลขบนโลหะ และเลขหมายประจำตัวรถ เลขหมายประจำเครื่องยนต์รถ กระจก ดิน หิน ทราย เส้นใย สี การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่าง ๆ

หมายเหตุ : เปรียบเทียบสี/วัสดุ จะเปิดให้บริการตรวจพิสูจน์ในปี 2563 และตรวจทางฟิสิกส์ จะเปิดให้บริการตรวจพิสูจน์ในปี 2564


ที่ตั้งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ ตั้งอยู่ เลขที่ 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

โทร (055) 322-699 ต่อ 304 Fax (055) 322-678

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.