กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

 

 commander7

 พ.ต.อ.หญิง นวลละออง  จรูญชาติ
นวท.(สบ 4) กยส.ศพฐ.6

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

ศพฐ.6 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5532-2699 ต่อ 319 โทรสาร : 0-5532-2678