กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

Latent Fingerprint Subdivision

 วาท พ.ต.อ.หญงชวลลกษณ วรวงค
 พ.ต.อ.หญิง ชวัลลักษณ์ วรวงค์
  Pol.Col. Chawanlak Worawong
 
  นวท.(สบ ๔) กนฝ.ศพฐ.๖   
  โทร 09-5041-4559  
ร.ต.อ.นรตน พดจนทรหอม   ร.ต.อ.หญง ชตมณฑ กราบกราน
ร.ต.อ.นิรุตน์ พัดจันทร์หอม
  ร.ต.อ.หญิง ชุติมณฑน์ กราบกราน
Pol.Capt. Nirut Patjanhom
  Pol.Capt. Chutimon Krabkran
นวท.(สบ ๑) กนฝ.ศพฐ.๖
  นวท.(สบ ๑) กนฝ.ศพฐ.๖
     

ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝง จากสถานที่เกิดเหตุ

ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วแฝง กับสารระบบลายนิ้วมืออัติโนมัติ (ระบบ AFIS)

ตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า กับลายพิมพ์นิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ของผู้ต้องสงสัย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง


ที่ตั้งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ ตั้งอยู่ เลขที่ 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

โทร (055) 322-699 ต่อ 308 Fax (055) 322-678

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook page