กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

Firearms and Ammunition Subdivision

   พ.ต.อ.เชยวชย พงศอมพรขจ  
   พ.ต.อ.เชี่ยวชัย พงศ์อัมพรขจี
 
  Pol.Col.Cheawchai Pongampornkagee
 
  นวท.(สบ ๔) กอป.ศพฐ.๖   
  โทร 08-1596-7022  
พ.ต.ท.หญง ธนกร กนนา พ.ต.ท.หญง เจนจรา หลอนมตด พ.ต.ท.หญงอจฉราภรณ ประสงค
พ.ต.ท.หญิง ธนกร กันนา
พ.ต.ท.หญิง เจนจิรา หล่อนิมิตดี
พ.ต.ท.หญิง อัจฉราภรณ์ ประสงค์
Pol.Lt.Col. Thanakorn Kunna
Pol.Lt.Col. Jenjira Lornimitdee
Pol.Lt.Col. Atcharaporn Prasong
นวท.(สบ ๓) กอป.ศพฐ.๖
นวท.(สบ ๓) กอป.ศพฐ.๖ นวท.(สบ ๓) กอป.ศพฐ.๖
 โทร 08-9534-7941  โทร 08-9885-5657  โทร 06-2614-1423
ร.ต.อ.นธานธยาน คลงพลอย

ร.ต.อ.หญิง นิธานธยาน์ คลังพลอย

 
Pol.Capt. Nithathaya Klungploy
  นวท.(สบ ๒) กอป.ศพฐ.๖  
  โทร 08-7767-1445  

 

ตรวจหาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

ตรวจหาเขม่าที่มือศพ และมือผู้ต้องสงสัย

ตรวจวิเคราะห์เนื้อโลหะของกระสุนปืน

ตรวจหาวิถีกระสุนปืน อำนาจการทะลุทะลวงของกระสุนปืน ระยะยิงบนสิ่งของ และตรวจหาร่องรอยกระสุนปืนที่ปรากฏบนวัตถุว่าเป็นรอยกระสุนปืนหรือไม่

ตรวจหาเขม่าดินปืนภายในลำกล้องปืน เสื้อผ้าและวัตถุพยานอื่้น ๆ

ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนว่าใช้ยิงมาจากอาวุธที่ต้องสงสัยหรือไม่

ตรวจพิสูจน์อาวุธปืน ชิ้นส่วนของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ว่าเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามกฏหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนหรือไม่
เป็นอาวุธปืนและเครื่องสุนปืนตามแบบที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้หรือไม่

ตรวจพิสูจน์ชนิด ขนาดของอาวุธปืน ชิ้นส่วนของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

ตรวจสภาพของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน รอยขูดลบแก้ไขเครื่องหมายทะเบียนหรือเลขหมายประจำปืน

ตรวจเปรียบเทียบร่องรอย ชนิดรอยกด รอยเสียดสี รอยเจาะ รอยเลื่อย รอยฟัน และรอยอื่น ๆ บนวัตถุ
ซึ่งเกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้กับรอยที่ทำขึ้นจากเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องสงสัยเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นร่องรอยที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้อันเดียวหรือไม่

ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืน ด้วยระบบอัตโนมัติและจัดทำฐานข้อมูลเก็บไว้ในเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติ


ที่ตั้งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ ตั้งอยู่ เลขที่ 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

โทร (055) 322-699 ต่อ 102 Fax (055) 322-678

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook page