ฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานฝ่ายอำนวยการ

General Staff Subdivision

   พ.ต.อ.หญง สภาวด แสงเดอนฉาย  
   พ.ต.อ.หญิง สุภาวดี แสงเดือนฉาย
 
  Pol.Col. Supawadee Saengduenchai
 
  ผกก.ฝอ.ศพฐ.๖   
  โทร 09-6713-5735  
พ.ต.ท.หญง จนทกร รนรมย   พ.ต.ท.ศภเดช จตรหมน
พ.ต.ท.หญิง จันทกร รื่นรมย์
  พ.ต.ท.ศุภเดช จิตรหมั่น
Pol.Lt.Col. Jantakorn Ruenrom
  Pol.Lt.Col. Supadech Jitman
รอง ผกก.ฝอ.ศพฐ.๖
  รอง ผกก.ฝอ.ศพฐ.๖
 โทร 08-9856-4609
   โทร 08-1281-3116
พ.ต.ท.หญง ชญานนนท   พ.ต.ท.หญง นงนช ภระยา
พ.ต.ท.หญิง ชญาน์นันท์ มัทกิตปภาดา
  พ.ต.ท.หญิง นงนุช ภู่ระย้า
Pol.Col. Chayanan Mattakitprapada
  Pol.Col. Nongnuch Phuraya
สว.ฝอ.ศพฐ.๖   สว.ฝอ.ศพฐ.๖
โทร 09-5095-3555   โทร 08-7520-7683

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ (ตามระเบียบสำนักงานตรำวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒)

1. งานอำนวยการ (055) 322-699 ต่อ 212 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานธุรการและงานสารบรรณ
งานบริหารงานบุคคล
งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์
งานสวัสดิการ
งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
งานศึกษาอบรม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานคดีและวินัย

2. งานการเงินและพัสดุ (055) 322-699 ต่อ 202 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การรับ-จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ
การบัญชี
การงบประมาณ
การส่งกำลังบำรุง

3. งานทะเบียนประวัติ (055) 322-699 ต่อ 110 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานทะเบียนประวัติอาชญากร
แผนประทุษกรรม
สมุดภาพคนร้ายการสเก็ตช์ และประกอบภาพใบหน้าคนร้าย
บุคคลพ้นโทษ
หมายจับ ทรัพย์หาย คนหายพลัดหลง
งานตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ
บันทึกข้อมูล POLIS

 


ที่ตั้งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ ตั้งอยู่ เลขที่ 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

โทร (055) 322-699 Fax (055) 322-678

 

facebook page