ฝ่ายอำนวยการ

 

commander12 

พ.ต.อ.หญิง สุภาวดี แสงเดือนฉาย

ผกก.ฝอ.ศพฐ.6

ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.6 ที่อยู่ 133 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5532-2699 โทรสาร : 0-5532-2678
งานอำนวยการ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
การเงินและพัสดุ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.