ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ กองกำกับการวิทยาการ กองบังคับการตำรวจภูธร 8
 1. พ.ต.อ.เสนอ เฉลยชีพ 
 2. พ.ต.อ.รอด วงศ์แพทย์            
 3. พ.ต.อ.ปริญญา ปริปุณณะ     
 4. พ.ต.อ.เชาวน์ บุญยรัตพันธุ์
 5. พ.ต.อ.ไชยยงค์ สนามทอง
 6. พ.ต.อ.สมจิต ถิ่นถนอม
 7. พ.ต.อ.สุนทร วงค์โสภา
 8. พ.ต.อ.สัญชัย ศรีสุวรรณ 
 9. พ.ต.อ.บุญเสริม วิเชียรศรี
10. พ.ต.อ.พลายวาศ เทวาหุดี     
11. พ.ต.อ.จำนงค์ บัวขาว          
12. พ.ต.อ.สัจจะ กระแสเวส 
13. พ.ต.อ.เสนอ เลิศพันธ์ 
14. พ.ต.อ.สัมพันธ์ วิภาตะวัต 
15. พ.ต.อ.ชัยโรจน์ บุนนาค   
16. พ.ต.อ.เจริญ มณีวงศ์    
17. พ.ต.อ.สมพงษ์ สถาพรพงษ์ 
ปี พ.ศ.2505 - 2507
ปี พ.ศ.2507 - 2509
ปี พ.ศ.2509 - 2514
ปี พ.ศ.2514 - 2515
ปี พ.ศ.2515 - 2517
ปี พ.ศ.2517 - 2519
ปี พ.ศ.2519 - 2519
ปี พ.ศ.2519 - 2521
ปี พ.ศ.2521 - 2522
ปี พ.ศ.2522 - 2523
ปี พ.ศ.2523 - 2524
ปี พ.ศ.2524 - 2525
ปี พ.ศ.2525 - 2526
ปี พ.ศ.2526 - 2527
ปี พ.ศ.2527 - 2528
ปี พ.ศ.2528 - 2532
ปี พ.ศ.2532 - 2535 

                       

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ กองกำกับการวิทยาการ เขต 8 กองวิทยาการ ภาค 3

1. พ.ต.อ.สมหวัง สวาสดิพันธ์     
2. พ.ต.อ.สันติ รัชตะวรรณ          
3. พ.ต.อ.ประมวลชน ผลส่ง        
4. พ.ต.อ.สงบ วงษ์เผือก           
5. พ.ต.อ.มรกต สุวรรณสาคร       
6. พ.ต.อ.สุรินทร์ พรเจริญ         
ปี พ.ศ.2535 - 2537
ปี พ.ศ.2537 - 2538
ปี พ.ศ.2538
ปี พ.ศ.2538 - 2542
ปี พ.ศ.2543 - 2546
ปี พ.ศ.2546 - 2548

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการวิทยาการ เขต 33 กองวิทยาการ 3
1. พ.ต.อ.มรกต สุวรรณสาคร
2. พ.ต.อ.ประดิษฐ์ จันทิระ
3. พ.ต.อ.สุรัตน์ บุญกำเหนิด
30 มิ.ย.2548 - 31 ต.ค.2549
1 พ.ย.2549  - 20 พ.ย.2551
20 พ.ย.2551 - 7 ก.ย.2552

 
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6
1. พ.ต.อ.ธิติพงศ์ เศรษฐีสมบัติ
2. พ.ต.อ.ฐานุพงศ์ กาญจนอุดมวัสส์
3. พ.ต.อ.สงวน โกจิ๋ว
4. พ.ต.อ.พิภพ ไกรวัฒนพงศ์ 
5. พ.ต.อ.ดิเรก ธนานนท์นิวาส
7 ก.ย.2552   - 10 ก.พ.2554
10 ก.พ.2554 - 30 ก.ย.2555
6 ธ.ค.2555   - 30 ก.ย.2556
5 ก.พ.2557   -15 ม.ค.2558
15 ม.ค.2558  - ปัจจุบัน