JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

รับสมัครบุคคลภายนอก พ.ศ.2558 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน และกลุ่มงานเทคนิค)

 

รับสมัครบุคคลภายนอก พ.ศ.2558 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน และกลุ่มงานเทคนิค) 

บช.ศ. เเละ สพฐ.ตร.

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2558

 

สมัครได้ที่เว็บไซต์

http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx

ประมวลภาพกิจกรรม ศพฐ 6

  • 2 และ 4 พ.ค. 2560
  • วันที่ ๒, ๔ พ.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.ดิเรก ธนานนท์นิวาส รอง ผบก.ศพฐ.๖ ได้มอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ณ ห้อง ศปก.ศพฐ.๖ ในโอกาสสำเร็จจากการฝึกปฏิบัติงานจากกลุ่มงานต่างๆ ที่ ศพฐ.๖

  • 4 พ.ค. 2560
  • วันที่ ๔ พ.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.ดิเรก ธนานนท์นิวาส รอง ผบก.ศพฐ.๖ ได้ประชุมบริหารข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๖ ประจำเดือน พ.ค.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ศพฐ.๖ ชั้นที่ ๑


  • 1 - 5 เม.ย. 2560
  • พ.ต.อ.ดิเรก ธนานนท์นิวาส รอง ผบก.ศพฐ.๖ ได้รับคำสั่งจากคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ที่ ๔/๒๕๖๐ ลง ๒๓ มี.ค.๒๕๖๐ แต่งตั้งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ในพื้นที่ ภ.๖ และได้เดินร่วมกับ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจประเมินสถานีตำรวจ ที่ สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก และ สภ.กงไกรลาส จว.สุโขทัย ในวันที่ ๑ – ๒ เม.ย.๒๕๖๐ และที่ สภ.เมืองการุ้ง จว.อุทัยธานี ในวันที่ ๔ – ๕ เม.ย.๒๕๖๐  

  • 11 เม.ย. 2560
  • วันที่ ๑๑ เม.ย.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. กสก.ศพฐ.๖ โดย พ.ต.ท.หญิง เรณุกา หมอนแพร นวท.(สบ ๓) กสก.  ศพฐ.๖ ได้อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่ได้จากการอบรมหลักสูตรของสถานทูตสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีจราจร ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด  ณ ห้องประชุม ศพฐ.๖

ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 !!!

สอบราคาจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
(GC/MS จำนวน 1 เครื่อง และ GC จำนวน 2 เครื่อง)
ยี่ห้อ Agilent รวมจำนวน 1 เครื่อง ของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6
และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดในสังกัด 
newff24
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
 
 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของทางราชการ
โดย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุโขทัย newff24
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของทางราชการ
โดย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุทัยธานี
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2560

คลิกรายละเอียด 

 

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของทางราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2560

คลิกรายละเอียด 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ
พร้อมส่วนประกอบพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559

คลิกรายละเอียด 

 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 จำนวน 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
 
 

 

(ร่างประกาศประกวดราคา)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 จำนวน 1 หลัง


ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

คลิกรายละเอียด 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาจ้างต่อเติมห้องประชุมพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
สอบราคาจ้างต่อเติมห้องประชุมพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐาน
สำหรับงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559
คลิกรายละเอียด
 
ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐาน
สำหรับงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2559
คลิกรายละเอียด
 
ยกเลิก!!  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐาน
สำหรับงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2559
คลิกรายละเอียด
 
สอบราคาจ้างต่อเติมห้องประชุมพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2559
คลิกรายละเอียด
 
ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐาน
สำหรับงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2559
คลิกรายละเอียด
 
ยกเลิก!! ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐาน
สำหรับงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2559
คลิกรายละเอียด
 


ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐาน
สำหรับงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559
คลิกรายละเอียด

การขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิจิตร
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559
คลิกรายละเอียด

การขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ 
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2559
คลิกรายละเอียด

การขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ 
คลิกรายละเอียด